Een leerling naar het SBO of SO?

Meer informatie over CvT, CvA en TLV

Wanneer een leerling door de basisschool wordt verwezen naar een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) is daarvoor een toelaatbaarheid nodig.

De eerste stap is altijd een aanmelding/adviesvraag bij de Commissie van Toelating van een SBO-school van voorkeur. Een toelaatbaarheidsverklaring SBO is geldig voor alle SBO-scholen binnen ons samenwerkingsverband.

Neem contact op met de Commissie van Toelating van de SBO-school van voorkeur:

 

CvT SBO De Twine
secretariaat: mevr. W. Hoeksma
0519 – 294630,  cvt.nof@gmail.com
Postbus 166, 9100 AA  Dokkum

CvT SBO  It Heechhof

secreteriaat: mevr. M. van Tuinen

’t Swin 8, 9201 XZ Drachten

secretariaat.cvt@opo-furore.nl

CvT SBO Sjalom

secretariaat: PCBO Smallingerland

Postbus 66, 9200 AB Drachten

CvT SBO De Triade en SBO De Kampingerhof

secretariaat: Postbus 119

8470 AB Wolvega

CvT SBO It Oerset

secretariaat: mevr. J. Dijk

MFA It Skoatterhûs, Van Leeuwenhoekweg 10, 8451 CN Oudeschoot

 0513-656644

CvT SBO De Súdwester

secretariaat: Postbus 487, 8600 AL Sneek

Contactpersoon CvT: Johannes Feenstra

0515-429482,  j.feenstra@sbo-sudwester.nl

CvT SBO Wetterwille

secretariaat: Bredyk 4, 8601 ZD Sneek

0515-857024

CvT SBO De Bolder, SBO De Trilker en SBO  Aquamarijn

secretariaat mevr. A. Klarenbeek

Fonteinland 11, 8913 CZ Leeuwarden

a.klarenbeek@ecpo-nwfryslan.nl

 

Wanneer blijkt dat het speciaal basisonderwijs niet de juiste onderwijsplek voor de leerling is, kan een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal onderwijs worden aangevraagd.

Voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs is een advies van de Commissie van Advies nodig. De toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven op basis van het advies van deze commissie.

 

Download het aanmeldformulier voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring.

 

De Commissie van Advies bestaat uit:

Mevr. P.A. Bruins Slot-Kooijstra, orthopedagoog

Mevr. M.A.A. Loohuis, GZ-psycholoog, voorzitter

Mevr. V. Heeren, jeugdarts

De commissie wordt secretarieel ondersteund door mevr. S. Bomas. Op afroep is ook expertise beschikbaar vanuit Revalidatie Friesland.

 

Het postadres voor dossiers voor de Commissie van Advies is:

Commissie van Advies SWV PO Friesland 21.01

t.a.v. mevr. S. Bomas

Fonteinland 11, 8913 CZ Leeuwarden

 

In de agenda op deze website vindt u de vergaderdata van de Commissies van Advies.

 

De geldigheidsduur van de toelaatbaarheidsverklaring SO is per individuele situatie verschillend met een maximumduur van 3 jaar. Elke toelaatbaarheidsverklaring SO bevat een terugplaatsingsperspectief. Voor het SO zijn er drie soorten toelaatbaarheidsverklaringen mogelijk:

a. TLV Categorie I (zml, lzk, cluster 4)

b. TLV Categorie II (lg)

c. TLV Categorie III (mg)

Een toelaatbaarheidsverklaring wordt alleen afgegeven als:

a. De leerling niet past binnen het schoolondersteuningsprofiel van het basisonderwijs of het SBO;

b. Een deskundigenadvies aanwezig is;

c. Voorafgaand aan de aanvraag de school de basisondersteuning heeft aangeboden;

d. Een ingevuld VPI van school en ouders is aangeleverd waaruit blijkt dat de ondersteuningsbehoefte van de leerling niet overeenkomt met het schoolondersteuningsprofiel van de huidige school;

e. Een ontwikkelingsperspectief voor de betreffende leerling aanwezig is;

 

Uitzonderingen:

  • EMB-leerlingen kunnen rechtstreeks voor een toelaatbaarheidsverklaring SO worden aangemeld. Deze aanmelding hoeft niet via een reguliere basisschool maar kan direct bij de school voor speciaal onderwijs.
  • Leerlingen die vanaf een voorschools instantie komen en het advies speciaal (basis)onderwijs hebben gekregen. Deze leerlingen kunnen rechtstreeks bij een school voor speciaal (basis)onderwijs worden aangemeld. Onder voorschoolse voorziening vallen het MOD, het MKD, het KDC, het audiologisch centrum, de vroeghulpteams en de therapeutische peutergroep (TPG) van revalidatie Friesland.
  • Leerlingen met een visuele beperking (cluster 1) of een auditieve of communicatieve beperking (cluster 2) ontvangen de ondersteuning via een instelling voor visueel beperkte leerlingen of auditief/communicatief beperkte leeringen. De aanmelding voor extra ondersteuning op een reguliere school of op een school voor speciaal onderwijs gaat via de volgende instellingen. Voor cluster 1 kunt u hiervoor contact opnemen met Visio. Voor cluster 2 met Kentalis.
  • Leerlingen die op een residentiële instelling zijn geplaatst en onderwijs volgen op een school voor speciaal onderwijs waar de residentiële instelling een samenwerkingsovereenkomst mee heeft, hebben geen toelaatbaarheidsverklarng van het samenwerkingsverband nodig.
  • Leerlingen met epilepsie kunnen extra ondersteuning ontvangen van één van de scholen voor leerlingen met epilepsie. De aanvraag van deze ondersteuning gaat via deze scholen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het expertisecentrum De waterlelie.