Welke ondersteuning is er nodig?

Het VPI helpt daarbij

VPI is een instrument om de ondersteuningsbehoefte van een leerling te beschrijven.

Wanneer op een school wordt gesignaleerd dat een leerling zich niet ontwikkelt zoals verwacht, kan onder andere het VPI worden ingezet. Met behulp van het VPI wordt op systematische wijze de ondersteuningsbehoefte van de leerling in kaart gebracht.

Dit instrument sluit aan het bij het handelingsgericht werken op de scholen. Uit de analyse met het VPI kan blijken dat er specifieke ondersteuning binnen de eigen school nodig is. Maar ook kan het leiden tot verwijzing naar een andere reguliere school, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of een school voor speciaal onderwijs (SO).

Het VPI bestaat uit een schoolversie en een ouderversie. De IB-er begeleidt het invullen van het model en betrekt daar de leerkracht bij. Ook kan de IB-er de ouders ondersteunen bij het invullen.

 

Voor een eventuele verwijzing naar een school voor SBO of een school voor SO is altijd een ingevuld VPI nodig. De commissie van toelating (voor het SBO) en de commissie van advies (voor het SO) zullen mede op basis hiervan hun advies of toelating baseren.

 

- Stappenplan VPI;

-  Instructiefilmpje ouder VPI.