Een school voor uw kind
Hoe gaat de aanmelding?

U wilt uw kind aanmelden voor het basisonderwijs. Dat kan vanaf de leeftijd van 3 jaar. De meeste leerlingen doorlopen de basisschool zonder problemen. Maar soms is voor de start in het basisonderwijs duidelijk dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. Soms wordt dat tijdens de schoolperiode duidelijk. 

Wanneer u vermoedt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, kan de zorgplicht gelden. Om ervoor te zorgen dat uw kind direct op de goede school terecht komt, is de aanmeldprocedure anders. De volgende stappen nemen u mee in de aanmelding voor een school binnen het samenwerkingsverband passend onderwijs PO Friesland wanneer extra ondersteuning nodig is.

Stap 1. Aanmelden op een school

U wilt uw kind aanmelden op een school. Iedere school heeft een eigen aanmeldprocedure. Informeer bij de school van uw voorkeur naar de wijze van aanmelden.  Ook heeft iedere school een schoolondersteuningsprofiel. Daarin staat hoe de ondersteuning op de school is georganiseerd en wat de school eventueel nog extra kan bieden. Deze informatie kunt u gebruiken bij de keuze voor een school. Het schoolondersteuningsprofiel van een school is te vinden op de website van die school of op te vragen bij de directeur.
 
Het is belangrijk om ten minste tien weken voor het begin van het schooljaar aan te melden. Voor de aanmeldprocedure heeft de school 6 weken vanaf ontvangst aanmelding (met mogelijke verlenging tot 10 weken) voor plaatsing op de school van aanmelding of op een andere passende school. Op tijd aanmelden voorkomt dat een kind tijdelijk geplaatst wordt op de ene school, terwijl het uiteindelijk toch beter af is op een andere school.
 
De aanmelding van een leerling gaat via de school waar uw voorkeur naar uitgaat. Deze school heeft de zorgplicht. Uitzonderingen zijn meervoudig ernstig beperkte leerlingen en leerlingen die vanaf een voorschoolse (medische) voorziening komen en het advies speciaal (basis)onderwijs hebben gekregen. Deze leerlingen kunnen zich rechtstreeks bij een school voor speciaal (basis)onderwijs aanmelden. Onder voorschoolse voorziening vallen het MOD, het MKD, het KDC, het audiologisch centrum, de vroeghulpteams en de therapeutische peutergroep (TPG) van revalidatie Friesland. 

Heeft uw kind misschien extra ondersteuning nodig?

 
 
 

►De leerling wordt ingeschreven op de basisschool volgens de aanmeldprocedure van de school

 

Stap 2. Intakegesprek

De meeste scholen kennen een intakegesprek. Dat is ook het moment om te bespreken of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. U geeft daarin de school alle informatie over uw kind zodat school in kan schatten welke ondersteuning uw kind nodig heeft. Dit kan informatie zijn van de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of van de school waar uw kind op dit moment naar toe gaat. Ook eventuele uitkomsten van onderzoeken (bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek) zijn belangrijk. Wanneer duidelijk is dat de leerling een visuele (cluster 1) dan wel auditieve of communicatieve beperking heeft (cluster 2), wordt bij de instelling voor cluster 1 of 2 een ondersteuningsvraag gedaan. Voor cluster 1 kunt u hiervoor contact opnemen met Visio. Voor cluster 2 met Kentalis.

Is er om de ondersteuning in te kunnen schatten nog meer informatie nodig?

 
 
 

Ga door naar stap 4

 
 

Stap 3. Meer onderzoek nodig

Soms is meer informatie of onderzoek nodig om te kunnen inschatten welke ondersteuning een leerling nodig heeft. Ouders kunnen om extra informatie gevraagd worden. Zo nodig wordt extra onderzoek gedaan of wordt het Zorg Advies Team van het schoolbestuur bij de aanvraag betrokken. Alle gegevens worden samengevoegd met het verhaal van de ouders. Daaruit krijgt de school een beeld van wat nodig is aan extra ondersteuning. De school heeft zes weken de tijd voor het verzamelen van alle informatie. Wanneer dat nodig is kan deze onderzoeksperiode met maximaal vier weken worden verlengd.

Is er nu voldoende informatie om de ondersteuning in te kunnen schatten?

 
 
 

► Er vindt nog aanvullend onderzoek plaats of er wordt een deskundige geraadpleegd.

Stap 4. Basisondersteuning of extra ondersteuning

Zodra duidelijk is wat de leerling nodig heeft, bekijkt de school of die ondersteuning onder de basisondersteuning valt. Alle scholen bieden minimaal de basisondersteuning. Daarnaast kunnen scholen extra ondersteuning bieden. Niet elke school biedt dezelfde extra ondersteuning. Wat een bepaalde school precies kan bieden staat in het schoolondersteuningsprofiel. Ook de scholen voor speciaal basisonderwijs en voor speciaal onderwijs hebben zo’n schoolondersteuningsprofiel. Zo is duidelijk welke school de beste plek is voor een bepaalde leerling. Het schoolondersteuningsprofiel van een school is te vinden op de website van die school of op te vragen bij de directeur.

Is extra ondersteuning voor de leerling nodig?

 
 
 

► De school van aanmelding biedt voldoende mogelijkheden voor een goede ontwikkeling van de leerling. De leerling wordt ingeschreven op de basisschool volgens de aanmeldprocedure van de school.

Stap 5. Welke extra ondersteuning?

Wanneer er extra ondersteuning nodig is, bekijkt de school of die ondersteuning in eigen huis geboden kan worden. Dit kan eventueel met extra aanpassingen of hulp van externe deskundigen.
Zo ja, dan start het kind op de afgesproken datum. De school stelt samen met de ouders een ontwikkelingsperspectief op. Met ouders wordt over het ontwikkelingsperspectief op overeenstemming gericht overleg gevoerd en ouders stemmen in met het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief.
Zo niet, dan bekijkt de school in overleg met de ouders waar wel de nodige ondersteuning kan worden geboden. Dat kan op een andere gewone basisschool zijn of op een school voor speciaal (basis)onderwijs (sbo of so).

Is extra ondersteuning op een andere school dan die van aanmelding nodig?

 
 
 

► De leerling wordt ingeschreven op de basisschool volgens de aanmeldprocedure van de school. Er wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld.

Stap 6. Andere basisschool?

Soms kan een andere basisschool in de buurt de ondersteuning die nodig is wel bieden. De leerling wordt in overleg op de andere basisschool aangemeld. De school van eerste aanmelding begeleidt de aanmelding naar de andere school. Daarbij is ook de wens van ouders over het soort onderwijs of een eventuele geloofsovertuiging van belang.
 
Is er meer ondersteuning nodig dan een reguliere basisschool kan bieden?
 
 
 

► De leerling wordt ingeschreven op een andere basisschool volgens de aanmeldprocedure van die school.

Stap 7. Aanvragen toelaatbaarheidsverklaring SBO/SO

In overleg met ouders vraagt de school van eerste aanmelding een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband geeft deze af op advies van de Commissie van Advies. Het advies van de Commissie van Advies is bepalend. Meer informatie en de contactgegevens vindt u op de pagina 'toelaatbaarheidsverklaring'.
 

Op basis van het advies van de Commissie van Advies wordt de leerling ingeschreven op de school voor speciaal (basis) onderwijs volgens de inschrijfprocedure van die school. De school van eerste aanmelding begeleidt de aanmelding naar deze andere school. 

 

Is er voor de leerling nog geen passende onderwijsplek gevonden?

De school van eerste aanmelding heeft de zorgplicht. Wanneer deze binnen 10 weken geen passende onderwijsplek voor de leerling kan vinden, wordt de leerling geplaatst op deze school. In overleg met ouders zal gezocht blijven worden naar een passende onderwijsplek voor de leerling. Komen school en ouders er niet uit? Vraag advies of ondersteuning bij het samenwerkingsverband of bekijk wat de verdere mogelijkheden zijn.