Passend onderwijs in Friesland

Hoe zit dat precies?

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat uitgaat van hun mogelijkheden, rekening houdt met hun beperkingen en aansluit bij wat ze nodig hebben. De school waar het kind is aangemeld is verantwoordelijk voor de noodzakelijke ondersteuning aan het kind; de school heeft zorgplicht. 

Alle scholen in het samenwerkingsverband bieden minimaal de basisondersteuning. De meeste leerlingen hebben hier voldoende aan voor een succesvolle schoolloopbaan. Sommige leerlingen hebben meer hulp nodig. We spreken dan van extra ondersteuning.

Als de school die extra ondersteuning niet zelf kan bieden, wordt samen met de ouders gezocht naar een oplossing. Dat kan op drie manieren: binnen de school met hulp van buiten, op een andere basisschool die meer mogelijkheden heeft of in het speciaal (basis)onderwijs. 

 

Met passend onderwijs hoeven ouders het niet meer alleen uit te zoeken. De school die ze hebben uitgekozen zorgt er samen met hen voor dat hun kind op de beste plek komt. In het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen staat welke ondersteuning er nodig is, hoe die wordt georganiseerd en waar de school verwacht dat de leerling uit gaat komen. Jaarlijks is over het ontwikkelingsperspectief tussen school en ouders een gesprek.

Wat iedere school voor ondersteuning kan bieden en hoe zij de (basis)ondersteuning organiseren beschrijft de school in het schoolondersteuningsprofiel.

 

Om voor alle leerlingen een passende plek te realiseren, werken de schoolbesturen in de provincie Friesland met elkaar samen in een samenwerkingsverband. De afspraken die ze met elkaar maken beschrijven ze in het ondersteuningsplan. Uitgangspunt daarbij is 'alle leerlingen gaan succesvol naar school'. Het bieden van (goed) onderwijs en ondersteuning aan leerlingen ligt zoveel mogelijk bij de school en het schoolbestuur zelf. 

 

Via het samenwerkingsverband vindt afstemming plaats met de gemeenten in de regio en wordt de verbinding gelegd tussen zorg (jeugdplan van de gemeente) en onderwijs (ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband). Ook stemt het samenwerkingsverband af met voorschoolse voorzieningen en de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs om te zorgen voor een goede doorgaande lijn. 

 

Lees meer in de publieksversie van het ondersteuningsplan.