Een leerling naar het SBO of SO?

Meer informatie over CvA en TLV

Wanneer een leerling door de basisschool wordt verwezen naar een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) is daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

De school waar het kind is ingeschreven of is aangemeld vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. De school levert de benodigde gegevens aan waaronder in ieder geval een ontwikkelingsperspectief en een aanmeldformulier. De school neemt de ouders mee in deze aanvraag.

Vanaf 1 augustus 2018 kan alleen nog via de beveiligde omgeving 'Grippa' een aanvraag worden ingediend.

De toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs wordt behandeld door het samenwerkingsverband. Hiervoor zijn twee deskundigenadviezen nodig. Het samenwerkingsverband zorgt hiervoor. Indien nodig kan het samenwerkingsverband de ouders uitnodigen voor een adviesgesprek.

De toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven door het samenwerkingsverband op basis van deze deskundigenadviezen.

 

De Commissie van Advies bestaat uit:

Mevr. P.A. Bruins Slot-Kooijstra, orthopedagoog

Mevr. M.A.A. Loohuis, GZ-psycholoog, voorzitter

Mevr. V. Heeren, jeugdarts

De commissie wordt secretarieel ondersteund door mevr. S. Bomas. Op afroep is ook expertise beschikbaar vanuit Revalidatie Friesland.

 

In de agenda op deze website vindt u de vergaderdata van de Commissies van Advies.

 

De geldigheidsduur van de toelaatbaarheidsverklaring SO is per individuele situatie verschillend met een maximumduur van 3 jaar. Elke toelaatbaarheidsverklaring SO bevat een terugplaatsingsperspectief. Voor het SO zijn er drie soorten toelaatbaarheidsverklaringen mogelijk:

a. TLV Categorie I

b. TLV Categorie II

c. TLV Categorie III

Een toelaatbaarheidsverklaring wordt alleen afgegeven als:

a. De leerling niet past binnen het schoolondersteuningsprofiel van het basisonderwijs of het SBO;

b. Een ontwikkelingsperspectief voor de betreffende leerling aanwezig is;

c. Het samenwerkingsverband stelt een deskundigenadvies op.

 

Uitzonderingen:

  • EMB-leerlingen kunnen rechtstreeks voor een toelaatbaarheidsverklaring SO worden aangemeld. Deze aanmelding hoeft niet via een reguliere basisschool maar kan direct bij de school voor speciaal onderwijs.
  • Leerlingen die vanaf een voorschoolse instantie komen en het advies speciaal (basis)onderwijs hebben gekregen. Deze leerlingen kunnen rechtstreeks bij een school voor speciaal (basis)onderwijs worden aangemeld. Onder voorschoolse voorziening vallen het MOD, het MKD, het KDC, het audiologisch centrum, de vroeghulpteams en de therapeutische peutergroep (TPG) van revalidatie Friesland.
  • Leerlingen met een visuele beperking (cluster 1) of een auditieve of communicatieve beperking (cluster 2) ontvangen de ondersteuning via een instelling voor visueel beperkte leerlingen of auditief/communicatief beperkte leeringen. De aanmelding voor extra ondersteuning op een reguliere school of op een school voor speciaal onderwijs gaat via de volgende instellingen. Voor cluster 1 kunt u hiervoor contact opnemen met Visio. Voor cluster 2 met Kentalis.
  • Leerlingen die op een residentiële instelling zijn geplaatst en onderwijs volgen op een school voor speciaal onderwijs waar de residentiële instelling een samenwerkingsovereenkomst mee heeft, hebben geen toelaatbaarheidsverklarng van het samenwerkingsverband nodig.
  • Leerlingen met epilepsie kunnen extra ondersteuning ontvangen van één van de scholen voor leerlingen met epilepsie. De aanvraag van deze ondersteuning gaat via deze scholen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het expertisecentrum De waterlelie.